Wykaz trucizn
i środków szkodliwych
(zgodnie z ustawodawstwem polskim)

 

Podział: Wykaz A, Wykaz B


Wykaz A


(mogą nabywać jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki gospodarcze za zezwoleniem Sanepidu)

1 Acetonu cyjanohydryna
2 Acetylu chlorek
3 Agarycyna
4 Akonityna i jej sole
5 Apomorfina i jej sole
6 Arekolina i jej sole
7 Arsenu związki, także organiczne, z wyjątkiem siarczków arsenu
8 Atropina (hyoscyamina) i jej sole
9 Baru związki, z wyjątkiem siarczanu baru i węglanu baru
10 Benzaldehydu cyjanohydryna
11 Bezwodnik kwasu octowego i kwas octowy o stężeniu powyżej 80%
12 Bromek metylu
13 Bromocyjan
14 Brucyna i jej sole
15 Cebuli morskiej (Scilla maritima) glikozydy
16 Chlorocyjan
17 Cyjanek bromobenzylu
18 Cyjanek etylu (propionitryl)
19 Cyjanek metylu (acetonitryl)
20 Cyjanek winylu (akrylonitryl) monomer
21 Cykliczny siarczyn 1,2,3,4,7, 7 sześciochloro-5,6-dwu (hydroksymetylo) - bicyklo (2,2,l) heptenu-2
22 Dwunitroalkilofenole i ich estry
23 Dwunitrobutylofenol
24 Dwunitrokrezole
25 Emetyna i jej sole
26 Ester czteroetylowy kwasu dwutiopirofosforowego
27 Ester czteroetylowy kwasu pirofosforowego (Nifos, TEPP)
28 Ester O,O-dwuetylo-S-2,5 dwuchlorofenylomerkaptometylowy kwasu dwutiofosforowego (Phencapton)
29 Ester O,O-dwuetylowo-O-(bądź S-)2-etylotioetylowy kwasu tiofosforowego (Systox, Demeton, Merkaptofos)
30 Ester O,O-dwuetylowo-O-p-nitrofenylowy kwasu tiofosforowego (Paration, Tiofos)
31 Ester O,O-dwuetylowo-S-2-etylotioetylowy kwasu dwutiofosforowego (Ekatin, Dwutiodemeton)
32 Ester O,O-dwumetylo-O-2,2-dwuchlorowinylowy kwasu fosforowego (Dichlorvos, DDVP)
33 Ester O,O-dwumetylowo -O-2-etylotioetylowy kwasu tiofosforowego (Metasystox)
34 Ester O,O-dwumetylowo-O-p-nitrofenylowy kwasu tiofosforowego (Metyloparation, Wofatox, Metafos)
35 Ester sześcioetylowy kwasu czterofosforowego (Bladan)
36 Estry kwasu cyjanomrówkowego (cyjanowęglowego) np. Cyklon
37 Estry kwasu cyjanooctowego
38 Eter dietylowy
39 Etylenu cyjanohydryna (3-hydroksypropionitryl)
40 Fizostygmina (eseryna) i jej sole
41 Fosforki metali
42 Fosfór biały w mieszaninach powyżej 2%
43 Homatropina i jej sole
44 Jad wężów
45 Jochimbina i jej sole
46 Jodocyjan
47 Kantarydyna
48 Kolchicyna i jej sole
49 Koniina i jej sole
50 Krotonowy olej
51 Kurary alkaloidy
52 Kwas cyjanowodorowy (pruski) i jego sole (cyjanki)
53 Kwas fluorokrzemowy i jego sole (fluorokrzemiany)
54 Kwas fluorooctowy, jego sole (fluorooctany) i estry
55 Kwas fluorowodorowy i jego sole (fluorki), z wyjątkiem fluorku wapnia
56 Kwasu azotawego sole i estry
57 Lobelina i jej sole
58 Metanol
59 Naparstnicy (Digitalis sp) glikozydy
60 Nikotyna i jej sole
61 Nitrogliceryna
62 Nitroprusydki
63 Pikrotoksyna
64 Pilokarpina i jej sole
65 Rtęci związki, także organiczne, z wyjątkiem siarczku rtęci i chlorku rtęciawego (kalomel)
66 Selenu związki
67 Skopolamina (hyoscyna) i jej sole
68 Sporyszu alkaloidy i ich sole
69 Strofantyny
70 Strychnina i jej sole
71 Sześciochloro-epoksy-sześciohydro-dwumetanonaftalen (Dieldrin)
72 Sześciochloro-sześciohydro-dwumetanonaftalen (Aldrin)
73 Talu związki
74 Weratryna i jej sole


Wykaz B

1 Acetanilid (antyfebryna)
2 Alkohol allilowy
3 Alkohole amylowe
4 Aminofenole
5 Amoniak o stężeniu ponad 9%
6 Anilina, jej pochodne N-alkilowe i ich sole
7 Antymonu związki
8 Arsen metaliczny
9 Arsenu siarczki (realgan i aurypigment)
10 Bar metaliczny
11 Baru węglan
12 Benzen
13 Benzydyna
14 Beryl metaliczny i jego związki
15 Bielunia (Datura stramonium) liście
16 Bób kalabarski (Physostigma venenosum)
17 Bób Św. Ignacego (Strychnos Ignatii)
18 Brom
19 Bromek ksylilu
20 Bromek tionylu
21 Bromoacetofenon
22 Bromoaceton
23 Bromoform
24 Cebula morska (Scilla, Urginea sp.)
25 Chinolina
26 Chloral i jego wodzian (chloralhydrat)
27 Chlorek etylu
28 Chlorek fenylokarbylaminy
29 Chlorek tionylu
30 2-chloro-4,6-bis-etyloamino-s-triazyna
31 2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-s-triazyna
32 Chloroacetofenon
33 Chloroaceton
34 Chloroaniliny (także dwuchloroaniliny)
35 Chlorobenzen
36 4-chlorobenzenosulfonian 4-chlorofenylu (Chlorfenson)
37 Chloroetylen
38 Chloroform
39 Chloronitrobenzeny (także dwuchloronitrobenzeny)
40 Chloropikryna
41 Chlorotoluidyny
42 Chromu trójtlenek (kwas chromowy)
43 Ciemierzycy (Helleborus sp. Veratrum sp.) kłącza
44 Cynku związki oprócz tlenku cynku
45 Czterochlorek węgla (tetra)
46 Czterochloroetan
47 Czterochloroetylen
48 Dwuaminoetylen
49 Dwubromoetan
50 Dwubromoetylen
51 Dwuchlorobenzeny
52 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT, Azotox)
53 Dwuchloroetan
54 Dwuchlorometan
55 Dwumetylodwuksantogen (Dimexan)
56 Dwunitrobenzeny
57 Dwunitrochlorobenzeny
58 Dwunitrotiocyjanobenzen (DNRB)
59 Dwu-p-metoksyfenylo-trójchloroetan (Metoksychlor)
60 Dwusiarczek czterometylotiuramu
61 Dwusiarczek węgla
62 Efedryna i jej sole
63 Ester but-1-in-3-ylowy kwasu chlorokarbanilowego (BiPC)
64 Ester dwumetylowy kwasu hydroksytrójchloroetylofosforowego (Dipterex)
65 Ester O,O-dwuetylowo-O-izopropylo-metylo-pirymidynylowy kwasu tiofosforowego (Diazinon)
66 Ester O,O-dwumetylo-S(N-metylokarbamylo-metylowy) kwasu dwutiofosforowego (Dimethoat)
67 Ester O,O-dwumetylowo-O-m-chloro-p-nitrofenylowy kwasu tiofosforowego (Chlorotion)
68 Ester O,O-dwumetylowo-O-trójchlorofenylowy kwasu tiofosforowego (Ronnel)
69 Ester O,O-dwumetylowo-S-dwukarbetoksyetylowy kwasu dwutiofosforowego (Malation)
70 Etylenochlorhydryna (Alkohol 2-chloroetylowy)
71 Etylenu tlenek
72 Fasola trująca (Phaseolus lunatus - Fasola birmańska, Rangun)
73 Fenol (kwas karbolowy)
74 Fenylenodwuamniy
75 Fenylo-acetyloetylo-hydroksykumaryna (Warfarin, Coumadin)
76 Formaldehyd w roztworach ponad 5%
77 Fosforan trójortokrezylu
78 Fosforu pięciobromek
79 Fosforu pięciochlorek
80 Fosforu pięciotlenek
81 Fosforu tlenochlorek
82 Fosforu trójbromek
83 Fosforu trójchlorek
84 Glikol dwuetylenowy
85 Glikol etylenowy
86 Glikol trójetylenowy
87 Gorzknika kanadyjskiego (Hydrastis canadensis) korzenie
88 Gwajakol
89 Hydrochinon
90 Izorodanek allilu (izosiarkocyjanian allilu)
91 Jad pszczeli
92 Jalapy (Exogenium purga, Ipomoea purga) bulwy i żywica
93 Jochimbe (Corynanthe yochimbi, Pausynystalia yochimbe) kora
94 Jod
95 Kadmu związki, z wyjątkiem siarczku kadmu i siarczkoselenku kadmu
96 Karbazol
97 Kolokwinty (Citrullus colocynthidis)
98 Konwalatoksyna
99 Kreozot
100 Krezole (trójkrezol)
101 Ksylenole
102 Ksyleny (także solwent-nafta)
103 Ksylidyny (dwumetyloaniliny)
104 Kulczyby (Strychnos nux-vomica) nasiona
105 Kwas 1-naftylooctowy, sole i estry
106 Kwas 2,4,5-trójchlorofenoksyoctowy, sole i estry (2,4,5-T)
107 Kwas 2,4-dwuchlorofenoksyoctowy
108 Kwas azotowy
109 Kwas bromowodorowy o stężeniu ponad 15%
110 Kwas chlorowy i jego sole (chlorany)
111 Kwas fosforowy o stężeniu poand 20%
112 Kwas mlekowy o stężeniu ponad 50%
113 Kwas nadchlorowy
114 Kwas octowy o stężeniu ponad 80%
115 Kwas pikrynowy
116 Kwas siarkowy o stężeniu ponad 15%
117 Kwas solny o stężeniu ponad 10%
118 Kwas szczawiowy i jego sole
119 Kwasów N-alkilo-dwutiokarbaminowych sole (Zineb, Ziram, Ferbam)
120 Kwasów N-alkilo-dwutiokarbaminowych sole cynkowe i żelazowe (Zineb, Ziram, Ferbam)
121 Kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego sole i estry (MCPA)
122 Kwasu azotowodorowego sole (azydki)
123 Kwasu bromooctowego estry
124 Kwasu chloromrówkowego (chlorowęglowego) estry
125 Kwasy chlorooctowe
126 Kwasy chlorooctowe i ich sole
127 Lit metaliczny
128 Lulka (Hyoscyamus niger) liście
129 Merkaptan trójchlorometylowy
130 Metaldehyd
131 Miedzi związki
132 Miłka wiosennego (Adonis vernalis) ziele
133 Nadtlenek wodowu o stężeniu ponad 20%
134 Naftol beta
135 Naftyloaminy
136 Naftylomocznik
137 Naftylotiomocznik-alfa (ANTU)
138 Naparstnicy (Digitalis sp.) liście
139 Narceina i jej sole
140 Narkotyna i jej sole
141 N-cyklooktylo-N', N'-dwumetylo-mocznik (OMU)
142 Nitroaniliny (także dwunitroaniliny)
143 Nitrobenzen (olejek mirbanowy) w mieszaninach powyżej 5%
144 Nitrofenole (także dwunitrofenole)
145 Nitrokrezole (także dwunitrokrezole)
146 Nitroksyleny
147 Nitrotolueny (także dwunitrotolueny)
148 Olejek komosy (Chenopodium ambrosioides)
149 Ołowiu związki nieorganiczne i organiczne (czteroetylek ołowiu)
150 Paproci samczej (Dryopteris filix-mas, D. marginalis, Aspidium) kłącza
151 Pietrasznika plamistego (Conium maculatum) ziele i owoce
152 Pięciochloroetan
153 Pięciochloronitrobenzen (PCNB)
154 Pirydyna
155 Piwalilo-indandion (Pivalyn)
156 Pokrzyku (Atropa belladonna) korzenie i liście
157 Potas metaliczny
158 Potasu wodorotlenek i jego roztwory (ług potasowy) o stężeniu ponad 5%
159 Pyretryny
160 Rezorcyna
161 Rotenon i ekstrakty korzenia Derris
162 Rtęciawy chlorek (kalomel)
163 Rtęć metaliczna
164 Rybitrutki (Anamirta cocculus) owoce
165 Sabadyli (Schoenocaulon officinale) nasiona
166 Sałaty dzikiej (Lactuca virosa) ziele i sok
167 Santonina
168 Siarczan dwuetylowy (siarczan etylu)
169 Siarczan dwumetylowy (siarczan metylu)
170 Siedmio-(bądź ośmio)-chloro-sześciohydro-metanoinden (Chlordan, Heptachlor)
171 Skamonium (Ipomoea orisabensis) kłącza i żywica
172 Sodu amidek
173 Sodu wodorek
174 Sodu wodorotlenek i jego roztwory (ług sodowy) o stężeniu ponad 5%
175 Sód metaliczny
176 Sparteina i jej sole
177 Sporysz (Secale cornutum)
178 Srebra związki, z wyjątkiem chlorku srebra i bromku srebra
179 Strontu związki
180 Sulfonal
181 Szaleju (Cicuta virosa) ziele
182 Sześciochlorobenzen (HCB)
183 Sześciochloro-cykloheksan (Gamexan, Lindan, HCH)
184 Terpeny chlorowane (Toxafen, Strobano, Terpenol)
185 Tetronal
186 Tiosemikarbazyd
187 Tojadu (Aconitum napellus) bulwy
188 Toluen
189 Toluidyny
190 Toluilenodwuaminy (dwuaminotolueny)
191 Trional
192 Trójchloroetylen (Tri)
193 Uranu związki
194 Wapnia fluorek
195 Wilczego łyka (Daphne mezereum) kora
196 Wodorek litowo-glinowy
197 Wodorotlenek trójfenylocynowy
198 Wymiotnicy (Uragoga ipecacuanha, Cephaelis ipecacuanha) korzenie
199 Ziemowitu (Colchicum autumnale) bulwy
200 Złocienia (Chrysanthemum cinerariaefolium, C. roseum) koszyczki (proszek perski) w mieszaninach powyżej 30%
201 Żelazicyjanki
202 Żelazocyjanki